fallback

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Het werkgebied ‘gebiedsontwikkeling’ moet gezien worden, als een ontwikkeling waarbij het streven is om PV grootschalig toe te passen. Van de huidige energiesystemen biedt PV de grootste toepassingsmogelijkheden voor de productie van elektriciteit in de stedelijke omgeving. Zoals alle duurzame energiesystemen wekt ook PV elektriciteit CO2-neutraal op. Daken en gevels bieden een enorm ongebruikt oppervlak dat kan worden aangewend om voor PV-toepassing. . PV is echter niet alleen maar een efficiënt energiesysteem dat elektriciteit produceert vlak bij de plaats waar het ook wordt gebruikt. In tegenstelling tot andere energiesystemen kan het ook worden gebruikt voor andere technische en esthetische functies van het gebouw, bijvoorbeeld als zonnescherm of als architectonische component in de gebouwschil. Als PV-systemen een duidelijke bijdrage moeten gaan leveren aan de reductie van CO2-uitstoot, dan moeten ze op een grotere schaal worden  toegepast dan tot nu toe gebruikelijk is. De eerste opzet van het stedenbouwkundig plan is sterk bepalend voor het al dan niet succesvol toepassen van grootschalige PV-systemen. PV-systemen zijn immers afhankelijk van een goede bezonning. Juist in het schetsontwerp of vlekkenplan worden al beslissingen genomen die de bezonning kunnen beïnvloeden, zoals de positionering van hoge gebouwen ten opzichte van lage gebouwen, stratenpatroon, verkaveling, rooilijnen en dakvormen. De volgende punten geven duidelijk aan, welke pijlers opgevolgd moeten worden om een succesvolle uitrol van grootschalige PV toe te passen:

• Er moet een zekere mate van enthousiasme zijn voor duurzame energie. Bovendien moet er een deskundig ontwerpteam zijn dat weet welke eisen er aan een PV-project kunnen worden gesteld, en – omgekeerd – welke eisen PV aan het stedenbouwkundige plan en aan het bouwproject stelt.

• Er is een behoorlijke mate van technische kennis nodig op het gebied van PV, zowel bij ontwerpers en installateurs, als bij de overige leden van het ontwerpteam.

• Het PV-project moet vanaf het allereerste begin zijn geïntegreerd in de projectplanning. De installatie van een PV-systeem heeft invloed op de werkzaamheden van alle bouwteamleden, niet alleen die van de PV-installateur. Men moet daarop voorbereid zijn en op kunnen inspelen.

• Tijd en tijdsplanning zijn belangrijke aspecten. Wanneer de inpassing van PV niet goed in de totale bouwplanning is meegenomen, bestaat het risico op vertragingen en extra kosten. Als het PV-systeem in een laat stadium als extra vereiste wordt toegevoegd aan het ontwerp, zullen er vaak compromissen moeten worden gesloten, waar niemand gelukkig mee is.

• Er moet worden nagedacht over de aansluiting van het PV-systeem op het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden geïnformeerd, en – indien mogelijk – bij het project worden betrokken.

• De financiering van het PV-systeem moet van het begin af aan duidelijk zijn. Past het PV-systeem binnen het budget of zijn externe financiering of innovatieve financieringsmodellen nodig, en zo ja, zijn die dan ook beschikbaar?

• Goede communicatie tussen de verschillende leden van het projectteam is een eerste vereiste. Architecten en installatieadviseurs spreken niet zelden een eigen vakjargon. Dat wordt des te problematischer als er een technologie wordt toegepast die voor sommige leden van het projectteam nieuw is. Er moet duidelijk worden gecommuniceerd wat het PV-systeem te bieden heeft. De benodigde informatie moet in een zeer vroegtijdig stadium van het project ter sprake komen.

meerinfo